Wyniki finansowe

Wyszczególnienie 2017 2018 I poł. 2018 I poł. 2019
Przychody netto ze sprzedaży 235 324,36 1 476 237,84 308 800,69 179 929,39
Zysk ze sprzedaży -12 339,22 184 709,99 -11 360,30 -37 693,55
Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT -12 338,75 376 710,48 -11 359,81 -37 693,55
Zysk netto -12 148,65 320 860,30 -11 344,99 -37 616,51
Aktywa trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa obrotowe 931 005,28 2 206 186,93 981 903,04 1 844 499,50
Zapasy 235 324,36 1 358 147,90 479 361,34 1 472 434,01
Należności krótkoterminowe 47 878,11 302 025,18 58 263,45 29 142,92
Środki pieniężne 647 802,81 498 623,85 319 788,25 215 580,92
Kapitał własny 987 851,35 1 875 709,65 976 506,36 1 838 093,14
Zobowiązania i rezerwy 3 153,93 330 477,28 5 396,68 6 406,36
Zobowiązania krótkoterminowe 3 153,93 330 477,28 5 396,68 6 406,36
Suma bilansowa 991 005,28 2 206 186,93 981 903,04 1 844 499,50