Wyniki finansowe

Wyszczególnienie 2017 2018 I-III kw. 2018 I-III kw. 2019
Przychody netto ze sprzedaży 235 324,36 1 476 237,84 772 453,97 713 038,68
Zysk ze sprzedaży -12 339,22 184 709,99 -25 965,05 -78 263,47
Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT -12 338,75 376 710,48 166 035,44 -78 265,67
Zysk netto -12 148,65 320 860,30 141 757,26 -78 915,87
Aktywa trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa obrotowe 931 005,28 2 206 186,93 1 740 659,64 2 268 807,94
Zapasy 235 324,36 1 358 147,90 940 752,50 1 962 553,51
Należności krótkoterminowe 47 878,11 302 025,18 326 382,25 99 685,82
Środki pieniężne 647 802,81 498 623,85 473 524,89 61 281,24
Kapitał własny 987 851,35 1 875 709,65 1 696 606,61 1 796 793,78
Zobowiązania i rezerwy 3 153,93 330 477,28 44 053,03 472 014,16
Zobowiązania krótkoterminowe 3 153,93 330 477,28 44 053,03 437 514,16
Suma bilansowa 991 005,28 2 206 186,93 1 740 659,64 2 268 807,94