Wyniki finansowe

Wyszczególnienie 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 235 324,36 1 476 237,84 680 973,43
Zysk ze sprzedaży -12 339,22 184 709,99 -39 710,84
Amortyzacja 0,00 0,00 0,00
EBIT -12 338,75 376 710,48 -44 927,64
Zysk netto -12 148,65 320 860,30 -46 183,60
Aktywa trwałe 0,00 0,00 0,00
Aktywa obrotowe 931 005,28 2 206 186,93 2 042 030,33
Zapasy 235 324,36 1 358 147,90 1 889 812,14
Należności krótkoterminowe 47 878,11 302 025,18 91 620,83
Środki pieniężne 647 802,81 498 623,85 1 172,55
Kapitał własny 987 851,35 1 875 709,65 1 862 826,05
Zobowiązania i rezerwy 3 153,93 330 477,28 179 204,28
Zobowiązania krótkoterminowe 3 153,93 330 477,28 179 204,28
Suma bilansowa 991 005,28 2 206 186,93 2 042 030,33