Strategia rozwoju

W przyjętej strategii rozwoju Emitent zakłada dalszy rozwój działalności poprzez produkcję i dystrybucję dużej ilości, nisko i średnio budżetowych wysokomarżowych gier przez rozproszone niewielkie zespoły deweloperskie. Takie podejście Zarządu Spółki zapewnia minimalizację ryzyka inwestycyjnego związanego z produkcją pojedynczej gry. Strategia rozwoju zostanie zrealizowana poprzez osiągnięcie następujących celów:

  1. zdobycie znaczącej pozycji w segmencie gier wideo;
  2. dywersyfikacja portfolio gier poprzez produkcję i dystrybucję kolejnych produkcji, między 6-9 tytułów w 2019 r. i 2020 r. i 7-10 gier w 2021 r.;
  3. dalszy rozwój potencjału intelektualnego poprzez zwiększanie ilości zespołów i rozbudowę obecnych.

Przyjęta strategia będzie realizowana przez Emitenta w latach 2019-2022. Wszystkie trzy cele strategiczne są przedmiotem obecnej realizacji. Spółka w celu realizacji strategii rozważa wykorzystanie następujących źródeł finansowania:

  • środki wypracowane z działalności operacyjnej Spółki,
  • środki pozyskane z emisji akcji.

Zarząd Emitenta nie wyklucza, iż w ramach realizacji strategii rozwoju przeprowadzi kolejną emisję akcji, celem zwiększenia dynamiki rozwoju prowadzonej działalności.