Akcjonariat

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu

Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale
zakładowym
Udział w ogólnej
liczbie głosów
Gaming Factory S.A. A,B 1 030 333 1 030 333 20,61% 20,61%
CSHARK A 800 000 800 000 16,00% 16,00%
Jan Niżyński A 400 000 400 000 8% 8%
Pozostali * A,B,C,D 2 769 667 2 769 667 55,39% 55,39%
Suma A,B,C,D 5.000.000 5.000.000 100% 100%

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO
Źródło: Emitent

Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ)

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO
Źródło: Emitent