Akcjonariat

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale
zakładowym
Udział w ogólnej
liczbie głosów
CSHARK 230 090 230 090 4,18% 4,18%
Gaming Factory S.A. 474 833 474 833 8,63% 8,63%
Jan Niżyński 400 000 400 000 7,27% 7,27%
Carpathia Capital S.A. 305 500 305 500 5,56% 5,56%
Pozostali * 4 089 577 4 089 577 74,36% 74,36%
Suma A,B,C,D,E** 5 500 000 5 500 000 100%

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO
Źródło: Emitent

** Akcje serii E czekające na wprowadzenie do obrotu na NewConnect

Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ)

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO
Źródło: Emitent