Struktura przychodów

Struktura wartościowa przychodów netto ze sprzedaży Emitenta w 2017 i 2018 r. (w mln zł)

Wyszczególnienie 2017 2018 I kw. 2018 I kw. 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 27 314,30 100,00 29 909,90
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 235 324,36 1 122 823,54 212 267,25 31 818,01
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 326 100,00 1 578,16 0,00
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 235 324,36 1 476 237,84 213 945,41 61 727,91

Źródło: Emitent