Struktura przychodów

Struktura rodzajowa przychodów netto ze sprzedaży Emitenta w latach 2019-2021 (w zł) jest następująca:

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022
Przychody ze sprzedaży produktów 261 464,61 447 388,64 1 025 349,36 1 213 303,86
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 419 508,82 178 835,39 -243 337,58 -30 177,63
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 680 973,43 626 224,03 782 011,78 1 183 126,23

Źródło: Emitent