Strategia rozwoju

W przyjętej strategii rozwoju Emitent zakłada dalszy rozwój działalności poprzez produkcję i dystrybucję dużej ilości, nisko i średnio budżetowych oraz wysokomarżowych gier przez rozproszone niewielkie zespoły deweloperskie. Takie podejście Zarządu Spółki zapewnia minimalizację ryzyka inwestycyjnego związanego z produkcją pojedynczej gry. Strategia rozwoju zostanie zrealizowana poprzez osiągnięcie następujących celów:

  • zdobycie znaczącej pozycji w segmencie gier wideo na platformę PC poprzez wydawanie gier ze swojego konta na Steam, Nintendo Switch, Xbox oraz PlayStation, jak również z perspektywą wydawania projektów zewnętrznych;
  • rozwój i dystrybucja projektów in-house i dążenie do realizacji około 10 premier na różnych platformach w 2023 r.;
  • zwiększenie dywersyfikacji prowadzonego biznesu poprzez rozszerzenie portfolio wydawniczego o platformę PlayStation;
  • zwiększenie dywersyfikacji prowadzonego biznesu poprzez rozszerzenie portfolio wydawniczego o platformy PlayStation oraz Xbox One;
  • dalszy rozwój potencjału intelektualnego in-house w biurze Warszawy;
  • rozwój własnego działu marketingu

Przyjęta strategia będzie realizowana przez Emitenta w latach 2022-2023. Wszystkie cele strategiczne są przedmiotem obecnej realizacji. Spółka w celu realizacji strategii rozważa wykorzystanie następujących źródeł finansowania:

  • środki wypracowane z działalności operacyjnej Spółki,
  • środki pozyskane z emisji akcji.

Zarząd Emitenta nie wyklucza, iż w ramach realizacji strategii rozwoju przeprowadzi kolejną emisję akcji celem zwiększenia dynamiki rozwoju prowadzonej działalności.