Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu) oraz wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu przedstawia się następująco:

 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale
zakładowym
Udział w ogólnej
liczbie głosów
Edward Pietras 598 785 598 785 10,89% 10,89%
Jan Niżyński 400 000 400 000 7,27% 7,27%
Pozostali * 4 501 215 4 501 215 81,84% 81,84%
Suma A,B,C,D,E 5 500 000 5 500 000 100%

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO
Źródło: Emitent

Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ)

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO
Źródło: Emitent