Wyniki finansowe

Wyszczególnienie 2019 2020 2021
Przychody netto ze sprzedaży 680 973,43 626 224,03 782 011,78
Zysk ze sprzedaży -39 710,84 -263 147,02 -287 252,04
EBIT -44 927,64 -375 121,55 -1 123 054,24
Zysk netto -46 183,60 -377 166,19 -1 133 436,22
Aktywa obrotowe 2 042 030,33 2 358 595,80 1 361 243,25
Zapasy 1 889 812,14 2 011 926,10 1 098 591,45
Należności krótkoterminowe 91 620,83 104 511,04 194 365,97
Środki pieniężne 1 172,55 241 842,53 64 993,19
Kapitał własny 1 862 826,05 2 232 405,05 1 098 968,83
Zobowiązania i rezerwy 179 204,28 126 190,75 262 274,42
Zobowiązania krótkoterminowe 179 204,28 22 490,75 50 274,42
Suma bilansowa 2 042 030,33 2 358 595,80 1 361 243,25