Wyniki finansowe

Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023
Przychody netto ze sprzedaży 626 224,03 782 011,78 1 183 126,23 1 162 100,39
Zysk ze sprzedaży -263 147,02 -287 252,04 233 397,61 47 244,95
EBIT -375 121,55 -1 123 054,24 -378 365,18 -207 905,91
Zysk netto -377 166,19 -1 133 436,22 -382 143,85 -228 812,91
Aktywa obrotowe 2 358 595,80 1 361 243,25 1 081 303,39 899 877,07
Zapasy 2 011 926,10 1 098 591,45 580 575,22 657 801,65
Należności krótkoterminowe 104 511,04 194 365,97 318 862,34 202 772,62
Środki pieniężne 241 842,53 64 993,19 179 791,61 30 227,07
Kapitał własny 2 232 405,05 1 098 968,83 716 824,98 565 877,07
Zobowiązania i rezerwy 126 190,75 262 274,42 376 713,82 344 912,65
Zobowiązania krótkoterminowe 22 490,75 50 274,42 87 027,01 103 516,52
Suma bilansowa 2 358 595,80 1 361 243,25 1 093 538,80 910 789,72